Proustite. Schneeberg, Erzgebirge, Saxony, Germany

Proustite. Schneeberg, Erzgebirge, Saxony, Germany