XM2230RTF: Quartz scepter (variety amethyst) - Eonyang, Gyeongsangnam-do South Korea
Quartz scepter (variety amethyst)

Eonyang, Gyeongsangnam-do  South Korea

Specimen size: 3.4 × 2.5 × 2 cm = 1.34” × 0.98” × 0.79”
Main crystal size: 2.6 × 1.6 cm = 1.02” × 0.63”

specimens/s_fastAP3/XM2230RTF-label.jpg