MV97M5: Veszelyite with Hemimorphite - Laochang ore field, Yunnan China
Veszelyite with Hemimorphite

Laochang ore field, Gejiu, Honghe Prefecture, Yunnan  China (08/2008)

Specimen size: 4.3 × 2.6 × 2.5 cm = 1.69” × 1.02” × 0.98”
Main crystal size: 0.2 × 0.2 cm = 0.08” × 0.08”

specimens/s_imagesM5/Veszelyite-MV97M5f.jpg