MRC69AP3: Väyrynenite - Shakpo Mine, Gilgit-Baltistan (Northern Areas) Pakistan
Väyrynenite

Shakpo Mine, Shigar Valley, Shigar District, Gilgit-Baltistan (Northern Areas)  Pakistan (2015-2016)

Specimen size: 1.9 × 0.5 × 0.2 cm = 0.75” × 0.20” × 0.08”
specimens/s_imagesAP3/Vayrynenite-MRC69AP3_8583_f.jpg