MV13AM7: Topaz - Thomas Range, Utah USA
Topaz

Thomas Range, Juab County, Utah  USA

Specimen size: 2.1 × 1.2 × 0.8 cm = 0.83” × 0.47” × 0.31”
specimens/s_imagesAM7/Topaz-MV13AM7f.jpg