TA76G0: Baryte with Quartz - Pöhla, Saxony/Sachsen Germany
Baryte with Quartz

Pöhla, Schwarzenberg District, Erzgebirgskreis, Saxony/Sachsen  Germany

Specimen size: 3.3 × 2.5 × 2.3 cm = 1.30” × 0.98” × 0.91”
specimens/s_imagesG0/TA76G0.jpg