TXM52AO0: Smithsonite (variety Co-bearing smithsonite) - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite (variety Co-bearing smithsonite)

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia

Specimen size: 7.7 × 4.2 × 2.4 cm = 3.03” × 1.65” × 0.94”
Main crystal size: 1 × 0.5 cm = 0.39” × 0.20”

specimens/s_imagesAO0/Smithsonite-TXM52AO0d.jpg