TD47Q5: Smithsonite - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia

Specimen size: 2.5 × 2.5 × 2 cm = 1.0” × 1.0” × 0.8”
Main crystal size: 1.8 × 0.4 cm = 0.7” × 0.2”

specimens/s_imagesQ5/Smithsonite-TD47Q5f.jpg