TD14AK8: Smithsonite (variety cuprian) with Calcite - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite (variety cuprian) with Calcite

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia

Specimen size: 3.6 × 2.3 × 1.8 cm = 1.42” × 0.91” × 0.71”
Main crystal size: 0.2 × 0.2 cm = 0.08” × 0.08”

specimens/s_imagesAK8/Smithsonite-TD14AK8f2.jpg