RG47V5: Smithsonite - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia (±1973)

Specimen size: 7.8 × 3 × 3.1 cm = 3.1” × 1.2” × 1.2”
Main crystal size: 1.1 × 1.1 cm = 0.4” × 0.4”

specimens/s_imagesV5/Smithsonite-RG47V5d1.jpg