RB26AE6: Smithsonite - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia

Specimen size: 6.3 × 5.6 × 1.8 cm = 2.5” × 2.2” × 0.7”
Main crystal size: 0.8 × 0.4 cm = 0.3” × 0.2”

specimens/s_imagesAE6/Smithsonite-RB26AE6d.jpg