MT27V0: Smithsonite (variety cuprian) - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite (variety cuprian)

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia (1970-1985)

Specimen size: 3.3 × 3.2 × 1.6 cm = 1.30” × 1.26” × 0.63”
specimens/s_imagesV0/Smithsonite-MT27V0.jpg