MT27V0: Smithsonite (variety cuprian) - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite (variety cuprian)

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia (1970-1985)

Specimen size: 3.3 × 3.2 × 1.6 cm = 1.3” × 1.3” × 0.6”
specimens/s_imagesV0/Smithsonite-MT27V0.jpg