ME99V0: Smithsonite (variety cadmium) - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite (variety cadmium)

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia (1970-1985)

Specimen size: 5.1 × 4.4 × 4 cm = 2.0” × 1.7” × 1.6”
Main crystal size: 1 × 0.8 cm = 0.4” × 0.3”

specimens/s_imagesV0/Smithsonite-ME99V0f.jpg