BFR37AO5: Smithsonite (variety Cu-bearing smithsonite) with Cerussite - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite (variety Cu-bearing smithsonite) with Cerussite

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia

Specimen size: 12.8 × 8.3 × 5.2 cm = 5.04” × 3.27” × 2.05”
Main crystal size: 0.3 × 0.3 cm = 0.12” × 0.12”

specimens/s_imagesAO5/Smithsonite-BFR37AO5d1.jpg