AE27M4: Smithsonite - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia

Specimen size: 3.6 × 1.8 × 2.9 cm = 1.42” × 0.71” × 1.14”
Main crystal size: 2.5 × 0.5 cm = 0.98” × 0.20”

specimens/s_imagesM4/Smithsonite-AE27M4s.jpg