RY27I7: Smithsonite - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia (±1973)

Specimen size: 11 × 10.4 × 7.6 cm = 4.3” × 4.1” × 3.0”
specimens/s_imagesI7/RY27I7s.jpg