RV76H7: Quartz (variety amethyst) - Eonyang, Kyeongsangnamdo South Korea
Quartz (variety amethyst)

Eonyang, Kyeongsangnamdo  South Korea (±1974)

Specimen size: 3.5 × 2.6 × 1.6 cm = 1.38” × 1.02” × 0.63”
Main crystal size: 1.2 × 0.9 cm = 0.47” × 0.35”

specimens/s_imagesH7/RV76H7.jpg