ML6Z0: Quartz (variety amethyst) with Quartz (variety smoky) - Kato Nevrokopi, Macedonia Department Greece
Quartz (variety amethyst) with Quartz (variety smoky)

Kato Nevrokopi, Dráma Prefecture, Macedonia Department  Greece (2007-2008)

Specimen size: 3 × 3 × 1.9 cm = 1.18” × 1.18” × 0.75”
specimens/s_imagesZ0/Quartz_amethyst-ML6Z0f.jpg