TM61Y7: Goethite with Calcite and Pyrite China
Goethite with Calcite and Pyrite

  China (2007)

Specimen size: 9.6 × 9.2 × 3.5 cm = 3.8” × 3.6” × 1.4”
specimens/s_imagesY7/Goethite-TM61Y7f.jpg