TA47AK3: Elbaite (variety rubellite) with Quartz - Palelni Mine, Shan State Myanmar (Burma)
Elbaite (variety rubellite) with Quartz

Palelni Mine, Khetchel Village, Molo Quarter, Momeik Township, Kyaukme District, Shan State  Myanmar (Burma) (2003-2004)

Specimen size: 5.6 × 3.2 × 3.1 cm = 2.20” × 1.26” × 1.22”
specimens/s_imagesAK3/Elbaite_rubellite-TA47AK3t.jpg