EG82: Smithsonite (variety cadmium) - Tsumeb Mine, Otjikoto Region Namibia
Smithsonite (variety cadmium)

Tsumeb Mine, Tsumeb, Otjikoto Region  Namibia

Specimen size: 5.4 × 4.3 × 4.6 cm = 2.1” × 1.7” × 1.8”
Main crystal size: Tsumeb cm = 0.0”

specimens/s_images30/EG82.jpg