EF82G5: Devilline - Spania Dolina (Herrengrund), Banská Bystrica Slovak Republic
Devilline

Spania Dolina (Herrengrund), Banská Bystrica  Slovak Republic (06/2005)

Specimen size: 6.9 × 3.3 × 5.7 cm = 2.72” × 1.30” × 2.24”
specimens/s_imagesG5/EF82G5f.jpg