TR96Z5: Adamite (variety manganoan) on Goethite - Ojuela Mine, Durango Mexico
Adamite (variety manganoan) on Goethite

Ojuela Mine, Mapimí, Municipio Mapimí, Durango  Mexico

Specimen size: 4.7 × 4 × 3.4 cm = 1.9” × 1.6” × 1.3”
specimens/s_imagesZ5/Adamite-TR96Z5d.jpg